Algemene Voorwaarden Online Programma Eten Zonder Zooi

Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestaande en toekomstige overeenkomsten die worden aangegaan tussen Zonderzooi Foodcoaching en een deelnemer, tenzij Zonderzooi Foodcoaching en de deelnemer voorafgaande aan de totstandkoming van de Overeenkomst schriftelijk anders overeenkomen.

Kort samengevat
Deze voorwaarden gelden voor alle deelnemers van Zonderzooi Foodcoaching.

Definities
• Zonderzooi Foodcoaching: overige paramedische praktijken en alternatieve genezers onder Dalí Brackenie gevestigd te Reguliersgracht 140-4, Amsterdam.   
• Deelnemer: natuurlijk persoon van 18 jaar en ouder welke een coaching overeenkomst heeft afgesloten bij Zonderzooi Foodcoaching.
• De Overeenkomst: de Overeenkomst tussen Zonderzooi Foodcoaching en de deelnemer.

Tot stand komen overeenkomst
 1. De Overeenkomst tussen Zonderzooi Foodcoaching en de deelnemer komt tot stand door middel van contact via de website.
2. Zonderzooi Foodcoaching gaat alleen overeenkomsten aan met personen die minimaal 18 jaar oud zijn en maximaal 65 jaar oud. De deelnemer garandeert dat hij/zij een correcte geboortedatum opgeeft. Zonderzooi Foodcoaching heeft het recht de Overeenkomst te ontbinden als blijkt dat de klant jonger is dan 18 jaar of ouder dan 65 jaar.
3. Zonderzooi Foodcoaching verwerkt persoonsgegevens van de deelnemer binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven.
4. In het kader van de bedrijfsvoering verwerkt Zonderzooi Foodcoaching de persoonsgegevens voor de doeleinden:
a. Facturatie
b. Debiteurenadministratie
c. Klachtenafhandeling en geschillenbeslechting
d. Ter voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden
5. Zonderzooi Foodcoaching mag deze informatie in het kader van voornoemde doelstellingen verstrekken aan een derde aan wie zij de vordering heeft overgedragen.

Kort samengevat
Na aanmelding via de mail word jij deelnemer van het 12-weekse online programma Eten Zonder Zooi. Je belooft dat je de juiste gegevens invult bij het aanmelden via de website. Zonderzooi Foodcoaching slaat jouw gegevens op om te kunnen gebruiken voor de normale bedrijfsvoering.

Abonnementsgelden
1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de afgesproken contractduur. De contractduur van het online programma Eten Zonder Zooi bedraagt 12 weken en is niet tussentijds opzegbaar. Vanaf de start van het programma heb je nog 1 jaar lang toegang tot alle content.
2. De ingangsdatum wordt bepaald bij het inschrijven. Het online programma start op 22 september 2022 en duurt t/m 18 december 2022. Je hebt nog toegang tot alle content t/m 22 september 2023.
3. Bij de inschrijving van het programma moet de deelnemer gelijk betalen. Daarna krijgt de deelnemer via de mail automatisch een factuur toegestuurd van deze betaling. Liever per maand betalen? Mail dan naar info@zonderzooi.com voor de mogelijkheden. 
4. De deelnemer is het abonnementsgeld over de gehele contractduur verschuldigd.
5. Zonderzooi Foodcoaching is niet aansprakelijk voor eventuele storingen en/of fouten die optreden bij de overmaking van gelden. In geval zich problemen voordoen dient u contact op te nemen met uw bank.

Kort samengevat
Het online programma Eten Zonder Zooi duurt 12 weken en is niet tussentijdens opzegbaar. Je hebt vanaf de start van het programma 1 jaar lang toegang tot alle content. Je betaalt bij inschrijving en ontvangt een factuur van deze betaling.

Diensten en verplichtingen Partijen
 1. Zonderzooi Foodcoaching levert bij het online programma een 14-daags voedingsschema en een voorbeeld voedingsschema om zelf in te vullen. Dit valt onder het online programma en is gratis. Extra persoonlijke voedingsschema’s vallen buiten het standaard pakket en moeten los bijgeboekt worden. Een extra persoonlijk voedingsschema voor 7 dagen kost €45.
2. De door Zonderzooi Foodcoaching te leveren diensten worden geleverd vanaf de ingangsdatum van de Overeenkomst.
3. Doordat de diensten van Zonderzooi Foodcoaching online geleverd worden, kan Zonderzooi Foodcoaching niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie en dat dit op veilige wijze gebeurt of dat fouten worden opgelost of dat de diensten/producten vrij zijn van virussen of andere mogelijke schadelijke programmatuur of onderdelen.
4. Zonderzooi Foodcoaching zal ten alle tijde vertrouwelijk omgaan met alle informatie die van de deelnemer ontvangen wordt.
5. Inbreuk op rechten van de deelnemer dienen per e-mail gemeld te worden op info@zonderzooi.com. Na de melding zal Zonderzooi Foodcoaching de aanwezigheid van onrechtmatige informatie binnen redelijke tijd onderzoeken en zo mogelijk daartegen actie ondernemen.
6. De deelnemer is verplicht in zijn algemeenheid juiste en correcte informatie aan te leveren.
7. De deelnemer verklaart dat de verschafte informatie, zoals die ter registratie, juist en volledig is en dat deze, indien deze verandert, door de deelnemer zal worden aangepast.
8. De deelnemer mag derden geen toegang verschaffen tot Zonderzooi Foodcoaching via haar eigen registratie. Bij overtreding is de deelnemer volledig aansprakelijk voor de directe en indirecte schade daarvan.
9. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor haar eigen gezondheid, en dient daarom, bij twijfel, zelf de huisarts te raadplegen bij aanvang van het programma.
10. De deelnemer is volledig aansprakelijk voor alle schade bij Zonderzooi Foodcoaching en derden, ten gevolgen van de door de deelnemer gedeelde informatie.
11. Zonderzooi Foodcoaching behoudt zich het recht voor om op ieder moment een deel van, of het geheel aan functionaliteit van een of meer onderdelen van Zonderzooi Foodcoaching te wijzigen of te stoppen voor een bepaalde periode of voor altijd. Hierover zal altijd richting de deelnemer gecommuniceerd worden. Ten gevolge van deze wijziging of stopzetting kan een deel of het geheel van de door de deelnemer gedeelde informatie niet toegankelijk zijn of verloren gaan.

Kort samengevat
Zonderzooi Foodcoaching doet haar best om diensten altijd tijdig te leveren, maar houd er rekening mee dat gezien de online werkomgeving, dingen soms fout kunnen gaan. Je bent altijd welkom om feedback te leveren om het online systeem nog beter te maken.

Zorg dat je, bij twijfel, een huisarts hebt geraadpleegd voor je aan het online programma Eten Zonder Zooi begint. Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen gezondheid. Zonderzooi Foodcoaching mag altijd besluiten om te stoppen met het aanleveren van haar diensten. Uiteraard zorgt Zonderzooi Foodcoaching dan voor een nette afhandeling van zaken.

Risico en aansprakelijkheid
1. Zonderzooi Foodcoaching is niet aansprakelijk voor schade van de deelnemer die is ontstaan als gevolg van verkeerd gebruik van de verschafte middelen.
2. Zonderzooi Foodcoaching is niet aansprakelijk voor schade van de deelnemer die is ontstaan als gevolg van het verkeerd gebruik van de door Zonderzooi Foodcoaching geleverde diensten.
3. Zonderzooi Foodcoaching is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste gegevens die door de deelnemer zijn aangeleverd.
4 Zonderzooi Foodcoaching is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van het niet op een juiste wijze opvolgen van adviezen van Zonderzooi Foodcoaching.
5. In alle gevallen waarin eventueel wel aansprakelijkheid aan de kant van Zonderzooi Foodcoaching zou liggen, is de aansprakelijkheid van Zonderzooi Foodcoaching beperkt tot het bedrag dat in een bepaald geval wordt uitgekeerd door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Zonderzooi Foodcoaching. In het geval dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van Zonderzooi Foodcoaching geen uitkering doet, is de aansprakelijkheid van Zonderzooi Foodcoaching beperkt tot vijfmaal het bedrag dat door Zonderzooi Foodcoaching aan de deelnemer in rekening is gebracht.
6 Zonderzooi Foodcoaching ervaart geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van de deelnemer en/of derden, ontstaan op welke wijze dan ook.

Kort samengevat
Zonderzooi Foodcoaching is niet aansprakelijk voor schade of letsel aan jou.

Beëindigen
1. Een abonnement eindigt automatisch na verloop van de contractduur.
2. De deelnemer kan zijn/haar abonnement niet tussentijds opzeggen.
3. Tijdelijke opschorting van het abonnement is slechts toegestaan in geval van langdurige ziekte onder de volgende voorwaarden:
a. Opschorting is alleen mogelijk na overleggen van een medische verklaring van een arts
b. Opschorting is nooit mogelijk met terugwerkende kracht
c. De betalingsverplichting van de deelnemer wordt opgeschort voor de daadwerkelijke duur van de opschorting
d. De einddatum van de deelnemer wordt opgeschoven met de termijn gelijk aan de opschorting.

Kort samengevat
Je abonnement op het online programma Eten Zonder Zooi eindigt vanzelf na 12 weken. Tussentijds stoppen kan niet, tenzij je een verklaring van een arts overlegt.

Intellectuele eigendom
1. Door acceptatie van deze Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door de deelnemer dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud de Producteigendom zijn van Zonderzooi Foodcoaching en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten.
2. Zonderzooi Foodcoaching verleent de deelnemer een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet sublicentieerbaar, niet-overdraagbaar en herroepelijk (Zonderzooi Foodcoaching) recht om de producten en diensten van Zonderzooi Foodcoaching te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en onder de voorwaarden, zoals in deze Algemene Voorwaarden gesteld.
3. Wanneer in een overeenkomst tussen Zonderzooi Foodcoaching en een derde, een licentieverlening voor een of meer van de producten of diensten van Zonderzooi Foodcoaching wordt overeengekomen, betreft het hier een beperkt, niet-exclusief, niet sublicentieerbaar, onoverdraagbaar en herroepelijk recht om de betreffende producten en diensten te gebruiken.
4. Het is de deelnemer uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud van Zonderzooi Foodcoaching te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen met Zonderzooi Foodcoaching.

Kort samengevat
Het online programma Eten Zonder Zooi (waaronder dus ook de video’s, het werkboek en het voedingsschema) is gericht aan jou en alleen voor jou bestemd. Het is niet de bedoeling dat je deze informatie openbaar maakt en met anderen deelt. Natuurlijk mag ben je vrij om alles wat je leert te bespreken met de mensen om je heen.

Slotbepalingen
1. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten aangegaan door of Zonderzooi Foodcoaching is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen Zonderzooi Foodcoaching en een deelnemer zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.
3. Door het aangaan van een abonnement verklaart de deelnemer de Algemene Voorwaarden te kennen en te accepteren opdat deze algemene voorwaarden één geheel vormen met de inschrijving als bedoeld in artikel 3.1 van deze Algemene Voorwaarden en daardoor samen de overeenkomst vormen.
4. Zonderzooi Foodcoaching is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde Algemene Voorwaarden gelden voor nieuwe leden en voor leden waarvan het lidmaatschap verlengd wordt.

Kort samengevat
Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. Mochten jij en Zonderzooi Foodcoaching een geschil krijgen en hier niet samen uitkomen, dan is de Nederlandse rechter bevoegd.

Dalí Brackenie                                               
Eigenaar Zonderzooi Foodcoaching